Policja: Areszt dla wyrodnego syna

Od początku roku bielscy policjanci wszczęli 123 postępowania przygotowawcze o znęcanie się nad rodziną. Prawie w każdym przypadku została uruchomiona procedura „Niebieskiej Karty”. Prokurator w toku postępowania może wnioskować o tymczasowe aresztowanie sprawcy przemocy lub nakazać mu opuszczenie mieszkania zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym oraz orzec zakaz kontaktowania się i zbliżania się sprawcy względem ofiary przemocy.

Od początku roku bielscy policjanci wszczęli 123 postępowania przygotowawcze o znęcanie się nad rodziną. Wśród nich policjanci z Komisariatu Policji I w Bielsku-Białej prowadząc dochodzenie o znęcanie psychiczne i fizyczne syna nad rodzicami. W toku czynności wobec podejrzanego prokurator, na wniosek śledczych zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji połączonego z obowiązkiem zgłaszania się w komisariacie trzy razy w tygodniu, zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi, zakazem zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi.

Niestety, pomimo orzeczonego zakazu sprawca przemocy nadal kontaktował się z rodzicami, nachodząc ich, podczas czego wszczynał awantury. Mężczyzna został zatrzymany.
Wobec powyższego zaszła konieczność uzupełnienia uprzednio przedstawionych mu zarzutów oraz wystąpienie z wnioskiem o zmianę środków zapobiegawczych wobec mężczyzny. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej na wniosek policji i prokuratury zastosował w dniu 22 października br. wobec podejrzanego izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec stwierdzenia, iż dotychczasowy zastosowany środek o charakterze wolnościowym okazał się niewystarczający..

Kodeks karny za przestępstwo znęcania przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.
Pojęcie „znęca się” oznacza zadawanie cierpień, które mają na celu udręczenie pokrzywdzonego. Ze swej istoty pojęcie to zawiera również element intensywności, częstotliwości i trwałości tych działań. Zazwyczaj znęcanie się polega na działaniu wielokrotnym. Sąd może jednak uznać za przestępstwo znęcania się także działanie jednorazowe ale o dużej dotkliwości.

W chwili otrzymania zgłoszenia o tego typu przestępstwie w większości przypadków uruchomiona zostaje procedura „Niebieskiej Karty”.

Zatrzymanie sprawcy przemocy stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego to czynność, która pozwala szybko i skutecznie odizolować sprawcę od pokrzywdzonych. W przypadku gdy policjanci stwierdzą, że doszło do popełnienia przestępstwa, wszczęte zostaje postępowanie przygotowawcze przeciwko sprawcy przemocy. Za każdym razem pokrzywdzeni dowiadują się, gdzie mogą i powinni szukać dalszej pomocy. Z kolei sprawca przemocy zostaje poinformowany o konsekwencjach prawnych fizycznego i psychicznego znęcania się. W wielu przypadkach śledczy wnioskują do prokuratora o zastosowanie środka zapobiegawczego mającego na celu odizolowanie sprawcy od pokrzywdzonego. Oprócz tymczasowego aresztowania prokurator może nakazać sprawcy opuszczenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Środek ten jest orzekany z urzędu lub na wniosek policji na okres do trzech miesięcy. Istnieje również możliwość orzeczenia zakazu zbliżania się na określoną odległość sprawcy do osoby pokrzywdzonej.

Przemoc, która stosowana jest w domu, w stosunku do osób najbliższych jest ZAWSZE zabroniona, niezależnie od jej postaci, intensywności, częstotliwości czy innych okoliczności.

Aby skutecznie przeciwstawić się przemocy fizycznej i psychicznej, należy przełamać strach i pozwolić sobie pomóc. Każda osoba, która padła ofiarą takich zachowań, może liczyć na wsparcie policjantów oraz innych placówek świadczących pomoc. Ważne również jest, aby na przemoc domową reagowali także sąsiedzi oraz bliscy ofiar. To pomoże odpowiednim podmiotom skutecznie działać. Bierne przyglądanie się sytuacji na pewno nic nie zmieni, a jeden sygnał może pomóc uniknąć tragedii.

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.