Wybory do MRM Bielska-Białej

Ważna wiadomość dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej ruszyły procedury związane z wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej. Ostatnia uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie wprowadziła wiele istotnych zmian do procedur wyboru młodych radnych. Poniżej opisujemy je szczegółowo.

W wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej według nowych zasad mogą wziąć udział uczniowie będący mieszkańcami Bielska-Białej i uczęszczający do szkół ponadpodstawowych w naszym mieście. Będą oni mogli brać udział w głosowaniu w wyborach przeprowadzanych w poszczególnych szkołach, jak również kandydować do Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej. Przypominamy, że takie wybory w każdej ze szkół organizują i przeprowadzają samorządy uczniowskie.

Natomiast zgoła odmienna procedura dotyczy młodzieży Bielska-Białej uczącej się w szkołach ponadpodstawowych poza naszym miastem. Poczynając od tej kadencji, także młodzi bielszczanie uczący się poza miastem będą mogli zgłaszać swoich kandydatów i wybrać jednego przedstawiciela – członka Młodzieżowej Rady Miasta.

W tym przypadku wybory są organizowane i przeprowadzane przez Komisję Wyborczą na zasadach określonych w Zarządzeniu NR ON.0050.2445.2022.RM Prezydenta Miasta z 14 stycznia 2022 r. oraz w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/909/2021 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z 9 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8180). Oba dokumenty są dostępne w załącznikach.

Urząd Miejski zaprasza wszystkich uczniów – będących mieszkańcami naszego miasta i uczęszczających do szkół ponadpodstawowych poza granicami Bielska-Białej – do zgłaszania kandydatów na członka Młodzieżowej Rady Miasta jak i do głosowania w tych wyborach.

Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmuje Komisja Wyborcza w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej przy placu Ratuszowym 1, sekretariat Biura Rady Miejskiej – pokój nr 48, tel. 33/4971456, e-mail: rada@um.bielsko-biala.pl. Termin zgłaszania kandydatów na członka Młodzieżowej Rady Miasta upływa 28 stycznia br. – decyduje data wpływu pisma do Urzędu Miejskiego.

Szczegóły znajdują się w uchwale Komisji Wyborczej, która zawierająca harmonogram przyjmowania zgłoszeń i przeprowadzenia wyborów i znajduje się w załączniku.

Informujemy, że kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miasta może być uczeń szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej, kształcącej stacjonarnie poza granicami Bielska-Białej, z wyłączeniem szkół policealnych i szkół dla dorosłych, zamieszkały w Bielsku-Białej, który w dniu wyborów nie ukończył 21. roku życia. Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta musi nastąpić na piśmie, które zawiera imię i nazwisko kandydata, datę jego urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat uczęszcza oraz podpis zgłaszającego. Kandydat może dokonać zgłoszenia osobiście lub zostać zgłoszony przez osobę kształcącą się stacjonarnie poza granicami Bielska-Białej, której przysługuje czynne prawo wyborcze.

W przypadku gdy zgłaszający nie jest jednocześnie kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miasta, to takie zgłoszenie winno dodatkowo zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, jego datę urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwę i adres szkoły ponadpodstawowej, do której zgłaszający uczęszcza, a do takiego zgłoszenia należy dodatkowo dołączyć zgodę na kandydowanie podpisaną przez kandydata.
Dla ułatwienia kontaktu z kandydatem lub osobą zgłaszającą kandydata, Urząd Miejski prosi o podanie numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail. Do zgłoszenia kandydata do Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej należy wykorzystać gotowy formularz zgłoszeniowy wraz z drukiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.