Skutki pandemii w widoczny sposób wpłynęły na rynek pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej uruchomił działania osłonowe, które pomogły przetrwać przedsiębiorcom i pracownikom ten trudny okres. 

W okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 września 2021 roku w związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, Powiatowy Urząd Pracy realizował dodatkowe zadania skierowane do pracodawców i przedsiębiorców, mające na celu ograniczenia negatywnych wpływów pandemii na ich sytuację na rynku pracy.

Nowe instrumenty skierowane do przedsiębiorców oraz pracodawców: 
a) Dofinansowanie przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie Covid-19 – w zależności od spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorca mógł uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości odpowiednio 50 proc, 70 proc. lub 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za każdego pracownika przez okres 3 miesięcy. Pozwoliło to na objęcie pomocą 10.414 pracowników. 
b) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie pandemii, w zależności od spadku obrotów gospodarczych organizacje lub podmioty mogły uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości odpowiednio 50 proc, 70 proc. lub 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za każdego pracownika przez okres 3 miesięcy, forma ta pozwoliła na objęcie pomocą 159 pracowników. 
c) Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – przedsiębiorca mógł otrzymać pożyczkę w wysokości 5.000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, umarzaną po okresie 3 miesięcy prowadzenia działalności od dnia jej otrzymania. Wsparciem objęto 19 039 mikroprzedsiębiorców;
d) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników – w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19, w zależności od spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorca mógł uzyskać dofinansowanie w wysokości odpowiednio 50 proc, 70 proc. lub 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Wsparcie objęło 3 755 przedsiębiorców;
e) Dotacja dla mikro- i małych przedsiębiorców z określonych branż – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności z określonych branż mógł otrzymać pomoc (w zależności od branży od jednego do sześciu razy) w wysokości 5.000,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Wsparciem objęto 3.467 mikro- i małych przedsiębiorców (o dotację można było się ubiegać od 22 grudnia 2020 r.). 

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.