Oceniają dokumenty

Wielokryterialnej ocenie jest poddawany projekt Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków). Pod koniec listopada opracowane dokumenty aplikacyjne trafiły do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ciągu 3 miesięcy przeprowadzą analizę wniosków. W jej wyniku powstanie lista rankingowa projektów. Po akceptacji dokumentu przez Ministerstwo Infrastruktury, wnioskodawcy zostaną poinformowani o kwalifikacji projektów do realizacji w ramach programu.

Złożone w listopadzie do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumenty to wstępne studium planistyczno-prognostyczne określające zakres prac oraz przewidywany koszt projektu. Ponadto wnioskodawcy musieli udokumentować przeprowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami miejscowości, w których planowana jest realizacja projektu, skompletować opinie, stanowiska instytucji, które będą realizować przedsięwzięcia mogące mieć wpływ na realizację projektu i podmiotów/instytucji odpowiadających za zarządzanie infrastrukturą kolejową, której funkcjonowanie może mieć wpływ na realizację projektu. Istotne było również przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15 procent kosztów kwalifikowalnych inwestycji, a także dołączenie deklaracji organizatora przewozów o uruchomieniu i finansowaniu przewozów na planowanym do rewitalizacji odcinku linii kolejowej.

Z uwagi na kwestie organizacyjne związane z finansowaniem projektu oraz partycypacji samorządu województwa śląskiego w jego realizacji, funkcja lidera została przeniesiona ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku-Białej na miasto Bielsko-Białą, natomiast stowarzyszenie przyjęło funkcję partnera/koordynatora projektu.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Na realizację projektów w jego ramach przeznaczonych jest 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki budżetu państwa i około mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

Pasażerski ruch kolejowy na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów wygaszono w 2009 roku. Kilkuletnie starania przedstawicieli samorządów ziemi bielskiej oraz cieszyńskiej wraz z partnerami społecznymi – w ramach Komisji do spraw Transportu Kolejowego Śląska Cieszyńskiego – oraz współdziałanie z samorządem województwa śląskiego przyniosły efekt w postaci trwającej obecnie rewitalizacji dwóch z trzech odcinków linii kolejowej nr 190, w ramach zadania pod nazwą Rewitalizacja linii kolejowej nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce. Zadanie to jest dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na modernizację czeka jeszcze ostatni, kluczowy odcinek linii nr 190 o długości 22 km – od Skoczowa do Bielska-Białej – tak aby możliwe było właściwe skomunikowanie tej części subregionu południowego województwa śląskiego, zamieszkałej przez ponad ćwierć miliona mieszkańców.

Aglomeracja Beskidzka

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.