Dla znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2030 dla miasta Bielska-Białej został przyjęty podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej.

Ma wskazać kierunki działań, które powinny przyczynić się do zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców oraz rozwoju przedsiębiorczości, a także tworzenia nowych miejsc pracy.

– Zgodnie z programem Powiatowy Urząd Pracy obejmował będzie aktywizacją zawodową osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Dynamiczne zmiany zachodzące w strukturze społeczno-gospodarczej, zwłaszcza w dobie pandemii, wymagają programowania z dużym wyprzedzeniem kompleksowych i spójnych działań w celu przeciwdziałania bezrobociu i jego negatywnym skutkom na lokalnym rynku pracy. Istotny spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w ostatnich latach oraz względna stabilność rynku pracy w dobie pandemii wskazują, że dotychczasowe działania przynosiły wymierne efekty. Zatem zasadnym było oparcie aktualnego Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2030 dla miasta Bielska-Białej na dotychczas sprawdzonych usługach i instrumentach rynku pracy – przekonywał na sesji dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej Marek Hetnał.

Przyjęty program jest dokumentem wieloletnim, w związku z czym monitorowanie realizacji zadań i celów szczegółowych dbywać się będzie corocznie. Ewaluacja programu będzie przeprowadzana w przypadku istotnych zmian prawnych wpływających na realizację polityki rynku pracy.

Celem strategicznym programu jest wspieranie rozwoju lokalnego rynku pracy poprzez promocję zatrudnienia i przedsiębiorczości oraz aktywizację zawodową mieszkańców Bielska-Białej. Cel strategiczny jest realizowany poprzez konkretne działania (cele operacyjne) odnoszące się do określonych zadań planowanych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Bielska-Białej na lata 2021-2030 jako jeden z kierunków działań strategicznych wskazuje na konieczność aktywizacji zawodowej osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza osób młodych oraz w przedziale wiekowym 35-44 lat, jak również długotrwale bezrobotnych w wieku 55-64 lat. Rodzi to konieczność odpowiedniego doboru metod pracy oraz instrumentów przeciwdziałających niekorzystnym skutkom bezrobocia w tej kategorii osób.

Diagnozowanie potrzeb i możliwości bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej będzie się odbywało przez opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) w celu właściwego doboru usług i instrumentów rynku pracy.

Wykorzystane zostaną usługi poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej oraz grupowej. Organizowane będą szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych, a także instrumenty rynku pracy umożliwiające wejście oraz powrót na rynek pracy. PUP planuje realizacje programów współfinansowanych ze środków unijnych przeznaczonych głównie dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Wspieranie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy odbywać się będzie poprzez:

  • przyznawanie wsparcia finansowego osobom uprawnionym na podjęcie działalności gospodarczej,
  • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego,
  • wspieranie zatrudnienia z wykorzystaniem instrumentów rynku pracy, w tym refundacji części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych,
  • organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości,
  • realizację instrumentów antykryzysowych na rzecz przedsiębiorców w razie wystąpienia sytuacji wyjątkowych.

W najbliższym czasie opiszemy jakie efekty przyniósł podobny program realizowany w latach 2014-2020.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.