Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej przypomina o obowiązku odśnieżania chodników. Ze względu na pytania i niejasności, jakie pojawiły się w opublikowanym przez nas komunikacie dotyczącym odśnieżania, raz jeszcze publikujemy go w całości, razem z podstawą prawną:  

Miejski Zarząd Dróg przypomina właścicielom oraz administratorom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu i lodu sprzed zarządzanych przez nich posesji. Obowiązek odśnieżania chodników znajdujących się przed posesjami wynika bezpośrednio z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2021.888 z 2021.05.12) zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt. 4. Przytoczone przepisy i ich wykładnia jasno wskazują, że za chodnik ustawodawca uznaje wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Dla wyjaśnienia możliwych nieporozumień warto dodać, że obowiązkiem utrzymania w czystości objęte są wyłącznie chodniki bezpośrednio graniczące z nieruchomością (tj. posiadające z posesją wspólną granicę). Chodniki położone wzdłuż tej nieruchomości, ale oddzielone od niej np. rowem melioracyjnym czy pasem zieleni stanowiącym własność innego podmiotu, są z tego obowiązku wyłączone.

Zarządcy zobowiązani są także do składowania śniegu na skraju chodnika tak, by nie powodował utrudnień zarówno w ruchu pieszym, jak i kołowym. Zabronione jest przy tym wyrzucanie śniegu i lodu na ulicę. MZD przypomina także o bezpiecznym i regularnym usuwaniu sopli i nawisów śnieżnych z połaci dachów. Drogowcy proszą również o parkowanie samochodów w miejscach, w których nie będą utrudniały odśnieżania i wykonywania innych prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Pamiętajmy, że pojazdy zaparkowane na jezdniach, szczególnie tych węższych, mogą wręcz całkowicie uniemożliwić przejazd ciężkich pługów i posypywarek. Śnieżna zima jest piękna, ale chodnik i ulica powinny pozostać suche, a dzięki temu bezpieczne. Dbajmy więc o porządek wokół naszych posesji.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.