Budżet na rok 2022 realistyczny i bezpieczny

21 grudnia Rada Miejska Bielska-Białej przyjęła plan finansowy miasta na 2022 rok.

Na początku obrad przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik przedstawił sposób pracy nad budżetem w poszczególnych komisjach RM i zapoznał radnych z opiniami organu nadzorującego, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej – projekt otrzymał pozytywne opinie RIO. Przewodniczący Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego RM Roman Matyja mówił o uwarunkowaniach, w jakich tworzony był budżet.

W przedłożonym Radzie Miejskiej projekcie budżetu na przyszły rok dochody miasta na 2022 rok wynoszą 1.343,3 mln zł, wydatki 1.486,3 mln zł, a deficyt 143 mln zł. Zapewniona została właściwa relacja pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 30,2 mln zł.

– Konstrukcja przyszłorocznego budżetu była procesem skomplikowanym i wyjątkowo trudnym, głównie z uwagi na rosnące potrzeby bieżące i inwestycyjne, które nie znajdują pokrycia w gromadzonych dochodach. Postępujący wysoki poziom inflacji przekłada się na bardzo duży wzrost cen usług, materiałów, energii oraz kosztów pracy. Natomiast zmiany podatkowe wprowadzone w rządowym programie Polski Ład obniżają w radykalny sposób dochody samorządów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Należy zaznaczyć, że pomimo niekorzystnych dla samorządów zmian podatkowych, budżet naszego miasta skonstruowany został realistycznie i bezpiecznie, przy zachowaniu właściwej relacji pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, będącej determinantem m.in. możliwych do zrealizowania celów inwestycyjnych, aby skorzystać z możliwie jak największej absorpcji środków unijnych przy realizacji inwestycji. Polityka finansowa miasta na 2022 rok będzie zatem nastawiona na zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych, umożliwiających optymalną realizację postawionych celów przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia miasta, o czym będzie świadczył indywidualny wskaźnik zadłużenia – informował prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

Dochody budżetu miasta na 2022 rok zaplanowane zostały w wysokości 1.343,3 mln zł, co stanowi spadek o 3,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W ramach ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące wynoszą 1.203,4 mln zł, natomiast dochody majątkowe 139,9 mln zł. Dochody własne miasta w kwocie 770,2 mln zł stanowią 57,3 proc. dochodów ogółem.

– Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2022 rok w wysokości 302,3 mln zł zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej; są one o ponad 11 proc. niższe w porównaniu do roku bieżącego (wykonanie na 2021 rok wyniesie 340 mln zł). Tak drastyczny spadek jest efektem programu Polski Ład – alarmował prezydent Jarosław Klimaszewski.

Podatki i opłaty oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021, uwzględniając zmiany w stosownych przepisach prawnych i uchwałach podatkowych RM. Od nowego roku podwyższeniu ulegną głównie stawki podatku od nieruchomości. Ponadto wzrostowi ulegnie opłata uiszczana za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz za pozostałe usługi, jakie wykonuje miasto.

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 17 mln zł, co stanowi wzrost o 212 proc. w stosunku do bieżącego roku. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z tego, że miasto na 2022 rok przygotowuje do sprzedaży atrakcyjne nieruchomości inwestycyjne i jeżeli uda się znaleźć na nie nabywców, to założony plan będzie zrealizowany.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.