Zwiększenie stawki za odpady komunalne w roku 2022

Rada Gminy Węgierska Górka w dniu 3 grudnia 2021 roku podjęła Uchwałę, w której ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 30 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Wzrost stawki spowodowany jest czynnikami niezależnymi od gminy, tj. głównie wzrostem opłaty środowiskowej, wyższymi stawkami za przetwarzanie odpadów komunalnych, podwyższeniem płacy minimalnej, znaczącym wzrostem cen paliw, energii czy koniecznością spełnienia wymogów recyklingowych. Warto również wspomnieć, że Rada Gminy Węgierska Górka przyjęła Uchwałę dotyczącą ulg na kompostowniki w wysokości 5 zł na osobę. Spośród 12 955 objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, aż ok. 6 219 osób to osoby korzystające z ulgi na kompostownik.

Na podwyżki cen odbioru odpadów również duży wpływ ma nowelizacja Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie ustawodawca narzuca gminom maksymalne stawki opłaty dotyczące nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.

Gmina jest zobowiązana, aby niedobór jaki powstaje w systemie, pokryć z wpłat właścicieli posesji zamieszkałych na terenie naszej gminy oraz ze środków własnych gminy. W związku z tym Gmina Węgierska Górka, podjęła Uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W nadchodzącym roku 2022 koszty odbioru i składowania odpadów przez składowiska wzrosną o około 15%.

Narzucenie tak wysokich cen jest spowodowane zmieniającym się ustawodawstwem, które powoduje wzrost cen opłaty środowiskowej, wzrost cen na składowisku jak również firm odbierających odpady. Czynniki te wpływają na wzrost opłaty funkcjonowania systemu, które muszą pokryć mieszkańcy.

Gmina Węgierska Górka

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.