Powstaje projekt przebudowy ul. 1 Maja

300 dni na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. 1 Maja, na odcinku od ul. Zamkowej do ul. PCK, ma firma, która wygrała przetarg na wykonanie tego zadania ogłoszony przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Umowa z wykonawcą – firmą Integral Projekt Sp. z o.o. – została podpisana 22 października br. Projekt ma być gotowy w połowie sierpnia 2022 roku.

Chodzi o wykonanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. 1 Maja, na odcinku od ul. Zamkowej do ul. PCK, obejmujący wykonanie koncepcji projektowej, projektu architektoniczno-budowlanego, wykonawczego, organizacji ruchu i dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami objętymi dokumentacją.

Koszt wykonania dokumentacji wynosi 379.824 zł.

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować: przebudowę ul. 1 Maja, przebudowę odcinka ul. Hugo Kołłątaja na odcinku od ul. 1 Maja do przejścia kolejowego, przebudowę skrzyżowań, ścieżkę rowerową z podłączeniem jej do istniejącej sieci dróg rowerowych, przebudowę/budowę miejsc postojowych, przebudowę istniejących zjazdów, nasadzenia kompensacyjne drzew wraz z budową systemu nawadniania ich ze zbiorników zbierających wody opadowe, elementy małej architektury, budowę kanalizacji deszczowej czy ewentualny woonerf.

Woonerf to rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej, na której położono nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne, głównie dzięki zagospodarowanym terenom zielonym, przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Woonerf jest w założeniu przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Podstawą projektowania ulicy tego typu jest rezygnacja z tradycyjnego podziału przestrzeni między jezdnię i chodniki oraz zastosowanie elementów małej architektury, co zniechęca kierowców do ruchu tranzytowego, nie wyklucza jednak możliwości wprowadzenia komunikacji miejskiej.

Projekt budowlany ma zawierać koncepcją projektową w trzech wariantach: pierwszy wariant z utworzeniem woonerfu na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Sukienniczej, drugi z utworzeniem woonerfu na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Powstańców Śląskich i trzeci wariant bez utworzenia woonerfu.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.