Od 1 października do 1 listopada br. Państwowa Straż Pożarna w województwie śląskim odnotowała 124 zdarzenia, w tym 72 pożary w budynkach mieszkalnych, związane z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji grzewczych.

W 17 przypadkach w mieszkaniach zadziałał czujnik tlenku węgla. 1 osoba w wyniku zatrucia tlenkiem węgla poniosła śmierć, w zdarzeniach poszkodowanych zostało 20 osób, w tym 5 dzieci. Najwięcej pożarów odnotowano w powiecie żywieckim, natomiast miejscowych zagrożeń najwięcej było w Katowicach.

Dla ograniczenia liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych przygotowano ogólnopolską akcję Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. To kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Chodzi o podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z pożarami w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienie właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotne jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie wynikają z zamontowania i właściwej eksploatacji czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzania instalacji wentylacyjnej.

Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym. Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzić instalację wentylacyjną.

Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla oraz przypomina o obowiązku właściwego utrzymania ich stanu technicznego (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu czujki lub wymianie w nich baterii. Jednak czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza, dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku. Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla? Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych.

Ich wadliwe działanie może wynikać z:
•    Nieszczelności;
•    braku konserwacji, w tym czyszczenia;
•    wad konstrukcyjnych;
•    niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Państwowa Straż Pożarna przypomina
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
•    cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem);
•    dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym;
•    co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych;
•    co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli co najmniej raz w roku, stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
•    Systematycznie czyścić, sprawdzać szczelność, wykonywać przeglądy techniczne przewodów kominowych.
•    Użytkować tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
•    Nie zasłaniać i nie przykrywać urządzeń grzewczych.
•    Nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych.
•    W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
Nie bagatelizować objawów takich, jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.
W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej – apelują strażacy.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.