Zaktualizowana strefa ochrony archeologicznej

Na XXXVI sesji bielska Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany 33 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zmiana dotyczy miejsc wskazanych po zaktualizowaniu granic stref ochrony archeologicznej oraz gminnej ewidencji zabytków.  

Budynki znajdujące się w spisie gminnej ewidencji zabytków w planach miejscowych objęte zostają ochroną konserwatorską. Na etapie aktualizacji spisu zostały z niego skreślone budynki, które wyburzono lub znacząco przebudowano, w związku z czym utraciły swoje walory zabytkowe. Aktualizacja spisu gminnej ewidencji zabytków objęła m. in. 48 budynków, które znajdują się w obszarach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i objęte są ochroną poprzez ustalenia tych planów.

Ponadto Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał do Biura Rozwoju Miasta mapy zawierające uszczegółowioną lokalizację terenów, na których znajdują się zabytki archeologiczne. Spowodowało to konieczność wprowadzenia stosownych korekt do tych planów miejscowych, w obszarze których znalazły się zabytki archeologiczne ze strefami o zaktualizowanej lokalizacji. Zmiany dotyczą 29 zabytków archeologicznych.

Zmiana planów miejscowych zlikwidowała obecne rozbieżności pomiędzy zaktualizowanym spisem gminnej ewidencji zabytków oraz skorygowaną lokalizacją terenów, na których znajdują się zabytki archeologiczne, jakimi dysponuje Wojewódzki Konserwator Zabytków, a ustaleniami obowiązujących planów miejscowych. Zatem obszary objęte zmianą planów obejmują ustalone w wymienionych w uchwale planach miejscowych lokalizacje zabytków archeologicznych ze strefami oraz zaktualizowane ich lokalizacje (w tym usunięcie stanowisk), a także obiekty wykreślone z gminnej ewidencji zabytków wraz z działkami, na których się znajdują.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.