Sięgnij po dofinansowanie

Do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 zaprasza Stowarzyszenie Region Beskidy.

Nabór jest uruchomiony dla 1 osi priorytetowej programu Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza cel szczegółowy Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców (dostępna w IX naborze alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 550 000,00* EUR).
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację mikroprojektów indywidualnych o charakterze transgranicznym, składanych przez uprawnione podmioty prowadzące działalność o charakterze niedochodowym.

W programie występuje zasada tzw. alokacji 20 procent kosztów poniesionych poza obszarem wsparcia z kwoty przeznaczonej na Fundusz Mikroprojektów w danym projekcie parasolowym. W sytuacji przekroczenia dostępnej kwoty w poszczególnych projektach parasolowych dofinansowanie może zostać ograniczone lub nie zostać przyznane.

Termin zakończenia realizacji poszczególnego mikroprojektu dla 1 osi priorytetowej programu może zostać zaplanowany najpóźniej do 30 czerwca 2022 r.

Minimalna i maksymalna wartość dofinansowania mikroprojektu
Mikroprojekt indywidualny – wartość dofinansowania EFRR: min. 2 000,00 EUR max. 50 000,00 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR. Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć 85 procent kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.
Nabór rozpoczął się 28 września i potrwa do 25 października br., do godziny 15.00.

Termin, miejsce i forma składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie należy składać za pomocą generatora wniosków i rozliczeń oraz w wersji papierowej najpóźniej do 25 października br. do godziny 15.00. Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów w wersji papierowej do biura stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje zawarte są Podręczniku mikrobeneficjenta oraz instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu dostępnych na stronie www.euroregion-beskidy.pl oraz w biurze stowarzyszenia. Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.