Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Opracowany Program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

Projekt Programu na rok 2022 był tworzony etapowo, został opracowany w oparciu o Program współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. Przygotowano go w oparciu o informacje uzyskane od referatów merytorycznych i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz sugestie i opinie płynące ze strony organizacji pozarządowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) w nawiązaniu do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057) oraz w związku z Uchwałą Nr L/616/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Miasta Wisła zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Wisła i na rzecz jej mieszkańców, do konsultowania projektu Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wiśle.

Opinie, uwagi i propozycje zmian prosimy zgłaszać w terminie od 12.10.2021 r. do 22.10.2021 r. na formularzu konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów dot. przyjęcia „Programu współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”  do dnia 22.10.2020 r. do godz. 13.00 osobiście na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle, Pl. B. Hoffa 3 bądź wysłać drogą pocztową. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu.

Formularz jest dostępny w załączniku, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta Wisła w zakładce „Sprawy społeczne” oraz na Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle.

UM Wisła

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.