Podatki będą wyższe. To konieczność

Najdłużej dyskutowaną kwestią na sesji Rady Miejskiej 23 września było przyjęcie stawek podatkowych na przyszły rok. Przy ich ustalaniu trzeba było uwzględnić m.in. wzrost inflacji, straty spowodowane pandemią i zmniejszenie wpływów do budżetu miasta na skutek zmian prawnych w kraju. RM zdecydowała się na przyjęcie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości.

W imieniu klubu radnych PiS Konrad Łoś podkreślał, że jest przeciwny sięganiu tak głęboko do kieszeni mieszkańców.W odpowiedzi prezydent Jarosław Klimaszewski stwierdził, że pieniądze z większego podatku od nieruchomości w całości zostaną przeznaczone na podwyżki pensji minimalnej, zatem tak naprawdę miasto na tej podwyżce nic nie zarobi, a tylko załata powstałą lukę.

– Nikt nie cieszy się z tego, że proponujemy podwyżki. Ceny wzrastają szybciej niż rosną podatki. Nie wiemy, co przyniesie Polski Ład, ale wstępnie zabraknie nam 86 mln zł. Trzeba się liczyć ze zwolnieniami w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach miejskich. Ponad 20 etatów będzie zlikwidowanych, jeśli program 500 Plus zostanie odebrany samorządom i będzie go obsługiwać ZUS – zapowiedział prezydent. Nie wykluczył zwołania specjalnego posiedzenia Rady Miejskiej, by omówić sytuację finansową miasta.Warto przypomnieć, że dzięki podwyżce podatku od nieruchomości do budżetu miasta wpłynie dodatkowe 4,7 mln zł. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego podniesienie podatku oznacza wzrost stawki rocznej od 5 do 15 zł w zależności od powierzchni użytkowej domu lub mieszkania oraz posiadanego gruntu.

Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 22 lipca 2021 r. w tej sprawie.

Stawki te ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 lipca br., ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2021 r. wzrosły o 3,6 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2020.

Rada Miejska uchwałą określiła roczne stawki podatku od nieruchomości, dla podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od l m2 powierzchni 1,03 zł,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od l ha powierzchni 5,17 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od l m2 powierzchni 0,54 zł,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. póz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od l m2 powierzchni 3,40 zł;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – od l m2 powierzchni użytkowej 0,89 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od l m2 powierzchni użytkowej 25,74 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od l m2 powierzchni użytkowej 12,04 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od l m2 powierzchni użytkowej 5,25 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od l m2 powierzchni użytkowej 8,68 zł;

3) od budowli – 2 proc. ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.