Likwidacja starych źródeł ciepła

Rusza projekt grantowy pod nazwą Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II. Właściciel domu jednorodzinnego w Bielsku-Białej ogrzewający go węglem lub innym paliwem stałym, likwidując stary kocioł i przechodząc na ogrzewanie ciepłem sieciowym, gazem, prądem czy pompą ciepła, będzie mógł uzyskać grant oferowany przez projekt.

W dniach od 6 września do 5 października prowadzony będzie nabór wniosków do projektu Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II, który Urząd Miejski w Bielsku-Białej zamierza zgłosić do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs.

Do projektu może zostać zgłoszony:

1
. budynek, w którym po 15 grudnia 2002 r. wykonano przynajmniej jeden rodzaj niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku, to jest: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, docieplenie podłóg na gruncie, docieplenie fundamentów, docieplenie stropodachów, docieplenie dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków – lub budynek, dla którego grantobiorca wykaże wykonanie ww. rodzaju docieplenia/modernizacji w standardzie spełniającym warunki techniczne wskazane co najmniej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wersja obowiązująca od 16 grudnia 2002 r.), poprzez przedstawienie opinii osoby posiadającej uprawnienia budowlane architektoniczne lub sanitarne w dowolnym zakresie albo osoby uprawnionej do wykonywania audytów energetycznych/świadectw charakterystyki energetycznej budynków;

2. budynek, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r. lub budynek, dla którego grantobiorca wykaże spełnianie warunków technicznych wskazanych co najmniej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wersja obowiązująca od 16 grudnia 2002 r.), poprzez przedstawienie opinii osoby posiadającej uprawnienia budowlane architektoniczne lub sanitarne w dowolnym zakresie albo osoby uprawnionej do wykonywania audytów energetycznych/świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Cechy projektu to:
bardzo wysoki poziom dofinansowania – do 100 proc. kosztów kwalifikowanych netto, lecz nie więcej niż 22.000 zł na dowolnego rodzaju pompę ciepła lub 11.000 zł na źródło ciepła zasilane z sieci ciepłowniczej, gazem lub energią elektryczną,
dostępność – z programu może skorzystać każdy właściciel budynku jednorodzinnego spełniającego warunki programu, przy czym wysokość dochodów nie jest kryterium kwalifikacyjnym,
elastyczność – udział w projekcie można łączyć z rządowym programem Czyste powietrze, np. na wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji.

Szczegółowe informacje oraz regulamin na stronie projektu: www.miastodobrejenergii.pl, menu Programy, zakładka Projekt GRANTOWY PONE 2 oraz pod telefonem 515960634 czynnym od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00, w piątki 8.00-12.00.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.