Bielsko-Biała: Startujemy z naborem do projektu grantowego

Urząd Miejski informuje, że w dniach 6.09.2021 r. do 5.10.2021 r.  prowadzony będzie nabór wniosków do projektu grantowego pn.: „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej – etap II”, który miasto zamierza zgłosić do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs.

W ramach projektu właściciel domu jednorodzinnego na terenie Bielska-Białej ogrzewający go węglem lub innym paliwem stałym będzie mógł przejść na ogrzewanie ciepłem sieciowym, gazem, prądem czy pompą ciepła. Likwidując stary kocioł będzie można uzyskać grant oferowany przez projekt. Do projektu może zostać zgłoszony:
a) budynek, w którym wykonano, po 15 grudnia 2002 r., przynajmniej jeden rodzaj niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku (docieplenie powinno uwzględniać wpływ na zmniejszenie strat energetycznych budynku – zgodnie ze sztuką przeprowadzania termomodernizacji), tj.:

1.    docieplenie ścian zewnętrznych lub
2.    docieplenie stropów lub
3.    docieplenie podłóg na gruncie lub
4.    docieplenie fundamentów lub
5.    docieplenie stropodachów lub
6.    docieplenie dachów lub
7.    wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków lub
8.    budynek, dla którego Grantobiorca wykaże wykonanie ww. rodzaju docieplenia/modernizacji w standardzie spełniającym warunki techniczne wskazane co najmniej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wersja obowiązująca od 16 grudnia 2002 r.), poprzez przedstawienie opinii osoby posiadającej uprawnienia budowlane architektoniczne lub sanitarne w dowolnym zakresie albo osoby uprawnionej do wykonywania audytów energetycznych/świadectw charakterystyki energetycznej budynków;

b) budynek, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r. lub budynek, dla którego Grantobiorca wykaże spełnianie warunków technicznych wskazanych co najmniej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wersja obowiązująca od 16 grudnia 2002 r.), poprzez przedstawienie opinii osoby posiadającej uprawnienia budowlane architektoniczne lub sanitarne w dowolnym zakresie albo osoby uprawnionej do wykonywania audytów energetycznych/świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Cechy projektu:

•    bardzo wysoki poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych netto, lecz nie więcej niż 22.000 zł na dowolnego rodzaju pompę ciepła lub 11.000 zł na źródło ciepła zasilane z sieci ciepłowniczej, gazem lub energią elektryczną,
•    dostępność: z programu może skorzystać każdy właściciel budynku jednorodzinnego spełniającego warunki programu, przy czym wysokość dochodów nie jest kryterium kwalifikacyjnym,
•    elastyczność: można łączyć z rządowym programem CZYSTE POWIETRZE np. na wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji.

UWAGA: Projekt podlega ocenie przez organizatora konkursu tj. Zarząd Województwa Śląskiego. Planowany termin oceny to maj 2022. Projekt będzie realizowany pod warunkiem pozytywnego wyniku oceny w konkursie! Planowana realizacja inwestycji w budynkach mieszkalnych w ramach Projektu obejmie okres od 01.06.2022 do 30.06.2023 r.

Przebieg naboru:

Należy zapoznać się z Regulaminem naboru, pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek (załącznik nr 1 -czterostronny wniosek i ewentualnie formularz z załącznika nr 2) – linki do pobrania załączone poniżej. Druk wniosku można też uzyskać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, w Biurze Obsługi Interesanta  przy stanowisku nr 3.

Kompletny i  czytelnie wypełniony wniosek (zał. nr 1), przy współwłasności – także z formularzami zgód współwłaścicieli (zał. nr 2), należy włożyć do koperty opisanej „GRANT PONE 2”, zakleić i  przekazać do Biura Obsługi Interesanta  (pl. Ratuszowy 6 – parter), przy stanowisku nr 3, które zostało specjalnie oznaczone hasłem: „GRANTY PONE 2”. Złożone koperty zostaną oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację kolejności ich wpływu. Zaznaczamy, że składane przy stanowisku nr 3 wnioski nie będą przeglądane, czy też sprawdzane, ani nie będzie wydawane potwierdzenie ich złożenia. Nie będą też tam udzielane żadne informacje. Bardzo prosimy o uważne i czytelne wypełnianie wniosków dużymi literami oraz składanie podpisów w wyznaczonych miejscach.

Koperty z wnioskami można również wysłać drogą pocztową na adres: Wydział Ochrony Środowiska i Energii, pl. Ratuszowy 6, 43-300  Bielsko-Biała. Za dzień i godzinę wpływu wniosku uznaje się dzień i godzinę przyjęcia przesyłki w sekretariacie wydziału.

Wniosek należy składać w terminie naboru, wyłącznie w formie pisemnej. Dokumenty złożone w inny sposób (mail, skan, kserokopia) nie będą rozpatrywane. Preferowana jest wymiana kotłów bezklasowych oraz klasy 3, co oznacza, iż spośród wniosków zgłoszonych w ramach naboru w pierwszej kolejności będą kwalifikowane do wymiany kotły bezklasowe i 3 klasy, a w dalszej kolejności kotły 4 klasy.

UM Bielsko-Biała

Informacja Prasowa
Informacja Prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@beskidslaski24.pl.